Weekly Torah Portions

The Torah Parashah for November 23, 2019: 

Chayei Sarah ("Life of Sarah")

  • Torah Portion: Genesis 23:1-25:18
  • Haftorah: 1 Kings 1:1-31
  • Brit Hadasha: 1 Corinthians 15:50-57

Rosh Chodesh

(Kislev 1)

Thursday, November 28th, at sundown begins the month of Kislev. The readings are:

  • Torah Portion: Numbers 28:1-15
Chodesh Tov! May it be a 'good month'!