Weekly Torah Portions

The Torah Parashah for January 25, 2020: 

Va'era ("And I appeared")

  • Torah Portion: Exodus 6:2-9:35
  • Haftarah: Ezekiel 28:25-29:21
  • Brit Hadasha: Romans 9:14-24

Rosh Chodesh Sh'vat 1

Sunday, January 26th, at sundown begins the month of Sh'vat. 


The readings are:

Torah Portion: Numbers 28:1-15


Chodesh Tov! May it be a 'good month'!